Контакты

«Қазақстан флорасының биоалуантүрлілігі» жобасының ғылыми жетекшісі
ҚР БҒМ ҒК Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институтының

молекулалық генетика зертханасының бас ғылыми қызметкері
биология ғылымдарының докторы, профессор
Абугалиева Сауле Изтелеуовна
электрондық пошта: info@kazflora.kz
телефон: +7 (727) 394 -8006